Huisregels

Aanmelding is mogelijk via:

• Telefoon: 0575- 51 46 63 Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.30 uur
• Mail: info@bewegendwijzer.nl
• Website: www.bewegendwijzer.nl
Bij het maken van een afspraak worden uw persoonlijke- en medische gegevens op onze inschrijflijst ingevuld. Wij hanteren geen wachtlijst en proberen direct een afspraak met u en/of uw kind te maken, rekening houdend met uw persoonlijke wensen.

Behandelafspraak:

Wij zorgen ervoor dat u na aanmelding, direct een behandelafspraak krijgt. Deze zal ingepland worden binnen max. 7 werkdagen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven, die de regel bevestigen (bijv. in geval van ziekte of vakantie), maar ons streven is er heel nadrukkelijk op gericht om u z.s.m in behandeling te nemen. Patiënten met een spoedeisende verwijzing worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Uw verwijzer bepaalt in dit geval of er sprake is van spoed en belt ons meestal rechtstreeks voor het maken van een afspraak.

Voor de eerste afspraak is van belang:
• Verwijzing huisarts of specialist bij verwijzing
• Pasje van de zorgverzekering
• Identiteitsbewijs
• Kinderen: Ingevulde vragenlijst door ouders

Vergoedingen:

• Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een niet-chronische aandoening worden de behandelingen voor de oefentherapie Cesar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen, welke worden vergoed, is afhankelijk welke pakketkeuze er door u, als verzekerde, gemaakt is.

• Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een chronische aandoening, vastgelegd op de lijst Borst, wordt het eerste deel van de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van welke pakketkeuze er door u, als verzekerde, gemaakt is. Na deze periode worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, daarbij geldt de regeling van het eigen risico.

• Voor kinderen (0-18 jaar) met een niet-chronische aandoening worden de eerste 18 behandelingen voor de kinderoefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar. Na deze periode worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen welke wordt vergoed, is afhankelijk welke pakketkeuze er door u, als verzekerde, gemaakt is.

• Voor kinderen (0-18 jaar) met een chronische machtiging, worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar. Na de eerste 18 behandelingen, is het afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar, of de behandelingen > 18 dan meetellen voor uw eigen risico.

• Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, dient u de kosten voor behandelingen zelf te betalen.
De tarievenlijst kunt u inzien op onze website(s) en op de praktijk.

Hygiëne:

Oefentherapie is een vak, waarbij soms sprake is van direct lichamelijk contact tussen de patiënt/uw kind en de oefentherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot persoonlijke verzorging. De behandelruimtes mogen niet betreden worden met buiten schoeisel. Wel toegestaan zijn binnen gympen of sloffen. Wij zorgen voor schone behandelkamers en schone toilet.

Rapportage:

Verslaglegging over onderzoeken en/of behandelingen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Verslaglegging gebeurt na het onderzoek, tussentijds (bij langdurige behandeling elk half jaar) en aan het einde van de behandelreeks. De verslagen worden verstuurd aan de verwijzer, huisarts, ouders en school (bij motorische behandeling) en eventuele overige (para)medici/behandelaars. Indien er tussentijds een controle nodig is bij een arts dan wordt er een verslag gemaakt of vindt er telefonisch overleg plaats.

Afzeggen van een behandeling:

Afzeggen voor een behandeling kan per telefoon of via de mail. Behandelingen moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders komen ze voor eigen rekening. Behandelingen welke op maandag staan gepland, dienen voor 17.00 uur vrijdagavond te worden afgebeld. De behandeling zal indien mogelijk worden verzet naar een andere datum of ander tijdstip. De betalingsvoorwaarden welke we binnen de praktijk gehanteerd worden zijn volgens de richtlijn van de beroepsvereniging VvOCM. Deze kunt u inzien op onze website en op de praktijk.

Waarneemregeling:

Tijdens de behandeling bij de praktijk Bewegendwijzer kan het voorkomen dat uw behandelend (kinder)oefentherapeut ziek is of op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door de andere collega-therapeut, die binnen de praktijk werkzaam is. U blijft dus in vertrouwde handen. Het patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht, zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met eventuele waarneming, laat het ons weten en wij zoeken met elkaar naar een passende oplossing. Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bij voorbaat excuses. Bij langdurige ziekte streven we naar adequate vervanging, zodat de behandel continuïteit niet in gevaar komt. Ook hier geld dat wij de behandelingen laten overnemen door (kinder)oefentherapeuten, die bekend zijn binnen de praktijk.

Klachten:

Heeft u een opmerking en/of klacht ten aanzien van uw (Kinder)oefentherapeut, meldt dit dan. Indien uw klacht niet persoonlijk met ons kan worden opgelost, is er een klachtregeling. De praktijk Bewegendwijzer is aangesloten bij de VvOCM, de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Derhalve is de praktijk tevens aangesloten bij de landelijke klachtenregeling paramedici. De praktijk voor oefentherapie en kinderoefentherapie Cesar Zutphen hanteert een (eigen) klachtenprocedure. Een speciaal ontwikkeld, klachtenformulier biedt u de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen over onze praktijk, de behandeling of over uw behandelend oefentherapeut. Tevens kunt u contact opnemen met Dhr. T. Brouwer. Hij zal u, als vertrouwenspersoon binnen onze praktijk, verder helpen met het oplossen van uw klacht. Het uiten van een klacht of leveren van kritiek vinden wij uiteraard niet leuk. Wij willen u erop wijzen dat wij absoluut willen dat u de klacht uitspreekt of voor ons opschrijft. Wij zullen er alles aan doen om met de geleverde klacht zodanig om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal doen verbeteren. U leert van ons en wij leren van u. Meer informatie over onze klachtregeling kunt u terugvinden op de website en kunt u inzien op de praktijk.

Klanttevredenheidsonderzoek: Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij graag uw mening weten over de gang van zaken binnen onze praktijk. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in onze patiënt waardering. Wij vragen u hoe u onze zorg waardeert, of u verbetersuggesties heeft en of u ons zult aanbevelen bij andere patiënten. Wij vragen u hiervoor, anoniem een korte vragenlijst in te vullen en deze aan ons te retourneren. Inleveren kan doordat u de vragenlijst aan ons overhandigd, of via onze brievenbus voor aan de weg nr. 12d (Als u richting de praktijk kijkt, aan de rechterkant bij het blauwe hek), of in gescand per mail.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Vragen: Indien u vragen aan ons heeft kunt u deze ten aller tijde aan ons stellen persoonlijk, telefonisch, via de mail of via het contactformulier op de website. U kunt met werkdagen, binnen een dag (24 uur) een reactie van ons verwachten.

Opmerkingen:
• De zorgverzekeraar heeft op aanvraag inzage in de patiëntendossiers c.q. praktijkadministratie.
• De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen of schade aan uw eigendommen.
Mijke Mommers
(Kinder)oefentherapeuten Cesar.

Huisregels | © Sinds 2013